ОП – Развитие на човешките ресурси

„ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД изпълнява Проект № BG05M9OP001-1.054-0090-C01 с наименование: „Подкрепа за устойчиво бизнес развитие на “Инвестлайф” ЕООД с главна цел създаването на устойчив бизнес модел  в сферата на търговията на бижута. 

Дейности по проекта: Изграждането на уебсайт – онлайн магазин и използването на правно-юридически услуги.

 Обща стойност:  4 989.50 лв., от които 4 238.52 лв. европейско и 747.98 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 01.10.2020 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта:   01.03.2021 г.

 

*Проект BG05M9OP001-1.054-0090Подкрепа за устойчиво бизнес развитие на “Инвестлайф” ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Shopping Cart